Tel
0086-516-83913580
E-poçta
[e-poçta goraldy]

“Xinyuanchengda” akylly önümçilik liniýasy önümçilige goýulýar

缩略图

22-nji martda, Jiangsu-nyň ilkinji azot we kislorod datçigi Industry 4.0 doly awtomatlaşdyrylan senagat bazasy resmi taýdan öndürilip başlandy - Xuzhou Xinyuanchengda Sensing Technology Co., Ltd.

“Yunyi Electric” -yň golçur kärhanasy hökmünde (aksiýa kody: 300304), Xinyuanchengda azot we kislorod datçiklerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak üçin elmydama ygrarlydy.Özbaşdak işlenip düzülen we öndürilen esasy keramiki çip tehnologiýasyna esaslanyp, pudagyň ösüşine ýolbaşçylyk edýän ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde, zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin global täjirçilik ulaglary OEM-leri üçin iň oňat tükenikli azot oksidine gözegçilik çözgütleri we OE goldaw hyzmatlaryny hödürlemegi maksat edinýär. dürli ýurtlaryň we ýurtlaryň.Egzoz zyňyndylary üçin sebit daşky gurşawy goramak syýasaty talaplary we global energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak boýunça täze üýtgeşmelere işjeň goşant goşýar.

Taslama, Jiangsu welaýatynyň Sýuzhou şäheri, ýokary tehnologiýa zolagy, Elektron maglumat senagat parkynda ýerleşýär, umumy maýa goýumy 150 million ýuana we 10,000 inedördül metrden gowrak ösümlik meýdany.4.0 standartly akylly önümçilik liniýasy, OT operasiýa tehnologiýasyny, IT sanly tehnologiýany we AT awtomatlaşdyryş tehnologiýasyny birleşdirýän doly ulgamdyr.

图 2

Bütin ugur halkara ösen tehnologiýalary we ajaýyp enjamlary öz içine alýar we enjamlara maýa goýum 120 million.

图 3

Şolaryň arasynda keramiki çip öndürmek we gaýtadan işlemek ussahanasy we hemişelik temperatura we çyglylyk tozansyz ussahana 600 inedördül metr meýdany tutýar.

图 4

Ceradro keramiki çip pastasynyň gözleginden, çip guýmakdan, çip çap etmekden, keramiki çip sintezinden, çip synagyndan başlap önümi ýygnamak, kalibrleme, synag we beýleki 47 berk doly prosese gözegçilik etmek, her azotyň we kislorod datçiginiň hilini ýokarlandyrýar.

Hiliň kepillendiriş ulgamynyň doly şahadatnamasy: IATF16949, ISO14001, ISO45001.

图 5
图 6
图 7

Doly awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasy işe girizilenden soň, çipleriň we azotyň we kislorod datçikleriniň ýyllyk önümçiligi 3 milliona ýetip biler.

图 8

Önümler dünýä bazaryndaky modelleriň 98% -ini öz içine alýar, bu kompaniýanyň bäsdeşlige ukyplylygyny ep-esli ýokarlandyrýar we dünýä hyzmatlarynyň netijeliligini ýene bir gezek ýokarlandyrýar.

图 9

Global zyňyndylaryň barha berkleşýän standartlary bilen, Hytaýda zyňyndy standartlary yzygiderli düzedilýär we düzülýär.Şolaryň arasynda "Milli VI" standarty, ulagda gaz taşlaýyş zyňyndylarynyň iň berk standartlarynyň birine öwrüldi."Milli VI" durmuşa geçirilmeginiň öňünde ýerli kompaniýalarda Milli VI tehniki ätiýaçlyklar ýok diýen ýaly we bar bolan bölek öndürijileriniň köpüsi daşary ýurt tehnologiýalaryny göçürip, ters ösüş.Daşary ýurt tarapyndan maliýeleşdirilýän kärhanalaryň köpüsi gymmat.Tehniki alyş-çalyş nukdaýnazaryndan wagt tapawudy, dil päsgelçilikleri we ýokary aragatnaşyk çykdajylary bar.

22 ýyllyk önümçilik tejribesine we topar kompaniýasynyň güýçli programma üpjünçiligi R&D mümkinçiliklerine daýanmak bilen, Xinyuanchengda içerki hünärmenler toparyny ulanýar we gözegçilik programma üpjünçiliginiň algoritmlerinde we önümleriň kalibrlemesinde we deňeşdirilişinde uly täzelikleri gazanmak üçin dünýädäki 3 gözleg we gözleg bazasynyň çeşmelerini birleşdirýär.Bazar agyry nokatlaryny çözüň we tehnologiki monopoliýany kesiň.Ylym we tehnologiýa bilen ösüşi höweslendiriň, hünär ussatlygy bilen hiliň kepillendirilýär, önümçilik has ýokary derejä çykýarka, önümçilik gerimi giňelmegini dowam etdirýär we bu pudakda oňyn görkeziji döredýär!

Sinyuanchengda eliňiz bilen ajaýyplyk döretmegi umyt edýär we saparyňyza tüýs ýürekden garaşýar.


Iş wagty: Mart-29-2022