Tel
0086-516-83913580
E-poçta
[e-poçta goraldy]

Mart aýynda ýangyç ulaglarynyň önümçiliginiň togtadylmagy - BYD täze energiýa ulaglarynyň gözleg we önümçiligine ünsi jemleýär

5-nji aprelde agşam, BYD 2022-nji ýylyň mart aýyndaky önümçilik we satuw hasabatyny aýan etdi.Şu ýylyň mart aýynda kompaniýanyň täze energiýa ulaglarynyň öndürilişi we satuwy 100,000 birlikden geçdi we içerki täze energiýa ulaglary üçin täze aýlyk satuw rekordyny goýdy.

3-nji aprelde BYD kompaniýanyň strategiki ösüş zerurlyklaryna laýyklykda kompaniýanyň şu ýylyň mart aýyndan ýangyç ulaglarynyň önümçiligini togtatjakdygyny mälim etdi.Geljekde awtoulag pudagynda kompaniýa arassa elektrik we plug-in gibrid ulaglaryny ösdürmäge ünsi jemlär.Bu, şeýle hem BYD-iň dünýäde ýangyç ulaglarynyň önümçiliginiň bes edilendigini yglan eden ilkinji awtoulag kompaniýasyna öwrülendigini görkezýär.

BYD-iň mart aýyndaky önümçilik we satuw maglumatlary kompaniýanyň gazananlaryny we täze energiýany doly özleşdirmek kararyny doly görkezdi.Şu ýylyň birinji çärýeginde BYD-iň täze energiýa ulaglarynyň jemi önümi 287,500 birlige ýetdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 416,96% ýokarlandy;Jemi satuw mukdary 286,300 birlige ýetdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 422,97% ýokarlandy.Şolaryň arasynda kompaniýa mart aýynda jemi 104,300 täze energiýa ýolagçy awtoulagyny satdy, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 346%, aýda bolsa 19,28% ýokarlandy.Şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň ýangyç ulagy öndürmek we satmak ikisi hem "0" boldy.Şeýle-de bolsa, kompaniýa ýangyç ulagynyň müşderileri üçin giňişleýin hyzmatlary we satuwdan soňky kepillikleri, şeýle hem aladasyz syýahaty üpjün etmek üçin ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmegi dowam etdirjekdigini mälim etdi.

Modeller nukdaýnazaryndan arassa elektrik + gibrid iki tigirli hereketlendiriji, ýangyç ulaglarynyň çalt çalşylmagyny emele getirýän aç-açan ösüş tendensiýasyna eýedir.Şu ýylyň birinji çärýeginde BYD-iň arassa elektrik we plug-gibrid ýolagçy ulaglarynyň satuwy degişlilikde 143,000 we 142,000, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 271,1% we 857,4%, aýda bolsa 5,6 artdy. % we 11.2%.

Jemgyýetçilik maglumatlaryna görä, BYD yzly-yzyna 9 ýyl Hytaýyň täze energiýa ulaglary satuwynda birinji orunda durýar.2021-nji ýylda BYD 593,000 täze energiýa ýolagçy awtoulagyny satar, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2,3 esse artar, şol sanda 320 000 arassa elektrik ýolagçy ulagy we 273,000 plug-gibrid ýolagçy ulagy, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,4 esse we 4,7 köpelmek. gezek.Şu ýylyň fewral aýyna çenli kompaniýanyň arassa elektrik ýolagçy ulaglarynyň we plug-in gibrid ýolagçy ulaglarynyň bazardaky paýy degişlilikde 18% we 59% -e ýetdi we kompaniýanyň bu pudakda öňdebaryjy orny durnukly boldy.

Iň soňky gözleg hasabatynda birnäçe gymmatly kagyzlar kompaniýasy täze energiýanyň hemmetaraplaýyn üýtgemeginiň kompaniýanyň çuňňur karbonlaşmagynyň ýeke-täk ýoludygyna ynanýarlar.Kompaniýanyň gibrid we arassa elektrik energiýasyny ösdürmek boýunça anyk strategiýasy bar.Blade batareýalaryna esaslanýan DMi platformasy we E3.0 platformasy ajaýyp önümleri çykarmagy dowam etdirýär.Elindäki sargyt doly.Kompaniýa tarapyndan satylan modelleriň arasynda BYD Han iň meşhurdygyna we DM bereketinden soň aýlyk satuw mukdarynyň 30 000-e ýetmegine garaşylýar;arassa elektrik modelleri uanuan PLUS we Delfin ýetmezçilik edýär.2022-nji ýylda kompaniýa dinastiýa seriýaly modelleri Han DM-i / DM-p, Tang DM-i / DM-p we durky täzelenen modelleri, möhürler, deňiz arslanlary we deňiz guşlary ýaly deňiz seriýaly modelleri we gämi seriýaly modellerini yzygiderli çykarar. ýok edijiler, kreýserler we gonuş gämileri, şeýle hem “Denza” markasy we ýokary derejeli marka modelleri we ş.m. Baý model matrisa kompaniýanyň ýyllyk 2 million awtoulag satuw maksadyna ýetmegine kömek eder.

Esasy awtoulag öndürijileriniň täze energiýa çeşmelerine öwrülmegi we uçgunyň, ýokary netijeliligiň we uzak ömrüň artykmaçlyklaryny göz öňünde tutup, köp awtoulag bölekleri çotgasyz hereketlendirijileri ulanyp başlaýar.Awtoulag üfleýjileri, suw nasoslary, ýangyç nasoslary, batareýany sowadýan janköýerler, oturgyç janköýerleri we bazardaky beýleki möhüm komponentler çotgasyz hereketlendirijileri ulanýarlar.Şeýle-de bolsa, ýokary tehniki çäk sebäpli häzirki wagtda Hytaýda çotgasyz motor dolandyryjylaryny ösdürmäge we öndürmäge ukyply tehnologiýa kompaniýalary kän däl.169 ýokary tehnologiýaly önüm we 326 milli patenti bolan "Içerki ýangyç hereketlendirijisi bölekleri pudagynda Hytaýyň öňdebaryjy kärhanasy", Jiangsu welaýatynyň iň oňat 100 innowasiýa kärhanasynyň biri we awtoulag zapas şaýlary boýunça dünýä lideri Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd. Güýçli ylmy we tehnologiki topara we hiliň umumy dolandyrylyşy we nol hil kemçilikleriniň maksady bilen ösen önümçilik liniýasyna bil baglaýar, ösen tehnologiýa we önümçilik kuwwaty bolan çotgasyz motor dolandyryjylarynyň netijeli gözleg we köpçülikleýin önümçiligini goldaýar.

Çotgasyz motor dolandyryjylary üçin talaplaryňyz bar bolsa ýa-da çotgasyz motor dolandyryjylary barada has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, e-poçta iberiň[e-poçta goraldy]

Jiangsu Yunyi siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.


Iş wagty: Apr-06-2022