Tel
0086-516-83913580
E-poçta
[e-poçta goraldy]

800 woltlyk elektrik ulgamy - täze energiýa ulaglarynyň zarýad beriş wagtyny gysgaltmagyň açary

2021-nji ýylda dünýädäki EV satuwy ýolagçy awtoulaglarynyň umumy satuwynyň 9% -ini emele getirer.

Bu mukdary köpeltmek üçin, elektrikleşdirmegi ösdürmegi, öndürmegi we öňe sürmegi çaltlaşdyrmak üçin täze işewürlik ýerlerine ep-esli maýa goýmakdan başga-da, awtoulag öndürijileri we üpjün edijileri ulag serişdeleriniň indiki nesline taýýarlyk görmek üçin beýnilerini sarsdyrýarlar.

Mysal üçin, zarýad beriş wagtyny iki esse azaltmagy, batareýanyň göwrümini we bahasyny düýpgöter azaltmagy we hereketlendirijiniň netijeliligini ýokarlandyrmagy wada berýän gaty batareýalar, eksenel akym hereketlendirijileri we 800 woltlyk elektrik ulgamlary bar.

Şu wagta çenli diňe sanlyja täze awtoulag umumy 400-e derek 800 wolt ulgamyny ulandy.

Bazarda eýýäm 800 wolt ulgamy bolan modeller: Porsche Taycan, Audi E-tron GT, Hyundai Ioniq 5 we Kia EV6.“Lucid Air” limuzin 900 wolt arhitekturany ulanýar, ýöne hünärmenler munuň tehniki taýdan 800 woltlyk ulgamdygyna ynanýarlar.

EV komponentlerini üpjün edijileriň nukdaýnazaryndan, 2020-nji ýyllaryň ahyryna 800 woltlyk batareýa arhitekturasy agdyklyk edýän tehnologiýa bolar, esasanam Hyundai-iň E-GMP we PPE ýaly 800 woltly arhitektura ähli elektrik platformalary ýüze çykanda. “Volkswagen” topary.

Hyundai Motor-yň E-GMP modully elektrik platformasy, 800 woltlyk inwertorlary üpjün etmek üçin Continental AG-den çykan güýç güýji kompaniýasy “Vitesco Technologies” tarapyndan üpjün edilýär;“Volkswagen Group PPE” “Audi” we “Porsche” tarapyndan bilelikde işlenip düzülen 800 woltly batareýa arhitekturasydyr.Modully elektrik ulagy platformasy.

Tehnologiýany ösdürmek kompaniýasy GKN-iň elektrik hereketlendiriji bölüminiň prezidenti Dirk Kesselgruber "2025-nji ýyla çenli 800 wolt ulgamy bolan modeller has ýaýbaňlanar" -diýdi.GKN, şeýle hem, 2025-nji ýylda köpçülikleýin önümçilige gönükdirilen 800 wolt elektrik oklary ýaly komponentleri üpjün edýän tehnologiýany ulanýan birnäçe derejeli üpjün edijileriň biridir.

"Automotive News Europe" -a "800 woltlyk ulgam esasy akym bolar diýip pikir edýäris. Hyundai hem bahada deň derejede bäsdeşlik edip biljekdigini subut etdi" -diýdi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda Hyundai IQNIQ 5 43,650 dollardan başlaýar, bu 2022-nji ýylyň fewral aýynda elektrik ulaglarynyň ortaça bahasy 60 054 dollardan has esasly we has köp sarp ediji tarapyndan kabul edilip bilner.

"800 wolt arassa elektrik ulaglarynyň ewolýusiýasynyň logiki indiki ädimidir" -diýdi.

“Vitesco” Hyundai-iň E-GMP modully elektrik platformasy üçin 800 woltly inwertor bilen üpjün etmekden başga-da, Demirgazyk Amerikanyň esasy awtoulag öndürijisi üçin inwertorlary we Hytaýda we Japanaponiýada iki sany öňdebaryjy EV-ni öz içine alýan beýleki möhüm şertnamalary baglaşdy.Üpjün ediji motory üpjün edýär.

800 woltlyk elektrik ulgamy segmenti birnäçe ýyl ozal garaşylýandan has çalt ösýär we müşderiler hasam güýçlenýär diýip ABŞ-nyň awtoulag zapas şaýlary bilen üpjün ediji BorgWarner-iň baş tehnologiýa işgäri Garri Hust e-poçta arkaly aýtdy.göterim.Şeýle hem üpjün ediji, Hytaýyň lýuks markasy üçin toplumlaýyn sürüjilik modulyny goşmak bilen käbir sargytlary gazandy.

图 2

1. Näme üçin 800 wolt "indiki ädim"?

 

Bar bolan 400 wolt ulgamy bilen deňeşdirilende 800 wolt ulgamyň esasy pursatlary haýsylar?

Ilki bilen pes tokda şol bir güýji berip bilerler.Birmeňzeş batareýa ululygy bilen zarýad beriş wagtyny 50% köpeldiň.

Netijede, elektrik ulagynyň iň gymmat bölegi bolan batareýa, umumy agramy azaltmak bilen netijeliligi ýokarlandyryp, has kiçi edilip bilner.

ZF-de elektrikleşdirilen elektrik energiýasy tehnologiýasynyň ýokary derejeli wise-prezidenti Otmar Şarrer: "Elektrikli ulaglaryň bahasy entek benzin ulaglary bilen deň derejede däl we kiçi batareýa gowy çözgüt bolar. Şeýle hem, batareýasy gaty uly Ioniq 5 ýaly esasy ykjam modeliň manysy ýok. ”

Reýh "Naprýatageeniýäni we şol bir toky iki esse köpeltmek bilen awtoulag iki esse köp energiýa alyp biler" -diýdi."Zarýad beriş wagty ýeterlik çalt bolsa, elektrik ulagy 1000 kilometre çenli wagt sarp etmegiň zerurlygy bolmaz".

Ikinjiden, ýokary naprýa .eniýeler az tok bilen şol bir güýji üpjün edýändigi sebäpli, kabeller we simler has kiçi we ýeňil edilip, gymmat we agyr misiň sarp edilmegini azaldyp biler.

Ostitirilen energiýa hem şoňa görä azalýar, netijede has gowy çydamlylyk we hereketlendirijiniň işleýşi gowulaşýar.Batareýanyň optimal temperaturada işlemegini üpjün etmek üçin çylşyrymly ýylylyk dolandyryş ulgamy talap edilmeýär.

Ahyrynda ýüze çykýan kremniý karbid mikroçip tehnologiýasy bilen jübütlenende, 800 woltlyk ulgam güýç güýjüniň netijeliligini 5 göterime çenli ýokarlandyryp biler.Bu çip kommutasiýa edilende az energiýa ýitirýär we regeneratiw tormozlamak üçin aýratyn täsirli.

Täze kremniy karbid çipleri az arassa kremnini ulanýandygy sebäpli, bahasy arzan bolup biler we awtoulag pudagyna has köp çip iberilip bilner.Beýleki pudaklarda ähli kremniy çipleri ulanýandyklary sebäpli, ýarymgeçiriji önümçilik liniýasynda awtoulag öndürijileri bilen bäsleşýärler.

GKN-iň wekili Kessel Gruber: "Netijede, 800 wolt ulgamyň ösüşi diýseň möhüm" -diýdi.

 

2. 800 wolt zarýad beriş stansiýasynyň tor ýerleşişi

 

Ine, başga bir sorag: Bar bolan zarýad beriş stansiýalarynyň köpüsi 400 wolt ulgamyna esaslanýar, 800 wolt ulgamyny ulanýan awtoulaglarda hakykatdanam artykmaçlyk barmy?

Senagat hünärmenleriniň beren jogaby: hawa.Ulag 800 wolt esasly zarýad beriş infrastrukturasyna mätäç bolsa-da.

Hursted: "Bar bolan DC çalt zarýad beriş infrastrukturasynyň köpüsi 400 woltlyk ulag üçin niýetlenendir" -diýdi."800 woltlyk çalt zarýad almak üçin bize ýokary woltly, ýokary güýçli DC çalt zarýad berijileriň iň soňky nesli gerek".

Öýde zarýad bermek meselesi däl, emma şu wagta çenli ABŞ-da iň çalt jemgyýetçilik zarýad beriş ulgamlary çäklidir.Reýh bu meseläni awtoulag ýollarynyň zarýad beriş stansiýalary üçin has kyn hasaplaýar.

Şeýle-de bolsa, Europeewropada 800 wolt ulgam zarýad beriş ulgamlary köpelýär we Ionity-de Europeewropada 800 woltlyk, 350 kilowatlyk uly awtoulag zarýad nokatlary bar.

Ionity EU, BMW Group, Daimler AG, Ford Motor we Volkswagen tarapyndan döredilen elektrik ulaglary üçin ýokary güýçli zarýad beriş stansiýalary ulgamy üçin köp awtoulag öndürijilik hyzmatdaşlygy taslamasydyr.2020-nji ýylda Hyundai Motor bäşinji uly paýdar hökmünde goşuldy.

ZF-iň Şalleri: "800 woltlyk, 350 kilowatlyk zarýad beriji 100 kilometr zarýad wagtyny 5-7 minut aňladýar" -diýdi."Bu diňe bir käse kofe."

"Bu hakykatdanam bozujy tehnologiýa. Şeýle hem awtoulag pudagy has köp adamy elektrik ulaglaryna gujaklamaga ynandyrar".

Porsche-den soňky habara görä, adaty 50kW, 400V elektrik bekedinde 250 mil aralygy goşmak üçin 80 minut gerek;100kW bolsa 40 minut;zarýad beriji wilkany sowadýan bolsa (çykdajylar, agram we çylşyrymlylyk), bu bolsa wagty 30 minuta çenli azaldyp biler.

"Şonuň üçin has ýokary tizlikli zarýad almak maksady bilen has ýokary woltlara geçmek gutulgysyz" -diýdi.Porsche, 800 wolt zarýad beriş naprýa .eniýesi bilen wagtyň 15 minuda çenli azaljakdygyna ynanýar.

Uelangyç guýmak ýaly aňsat we çalt zarýad bermek - şeýle boljakdygyna gowy mümkinçilik bar.

图 3

3. Konserwatiw pudaklarda pionerler

 

800 woltlyk tehnologiýa hakykatdanam şeýle gowy bolsa, ýokarda ady agzalan modellerden başga ähli elektrikli ulaglar henizem 400 wolt ulgamyna, hatda bazaryň ýolbaşçylary Tesla we Volkswagen-e esaslanýar diýip soramaly.?

Şaller we beýleki hünärmenler munuň sebäbini "amatlylyk" we "ilki bilen pudak bolmak" bilen baglanyşdyrýarlar.

Adaty jaýda 380 wolt üç fazaly AC ulanylýar (naprýa .eniýe tizligi aslynda kesgitlenen baha däl), şonuň üçin awtoulag öndürijileri plug-gibridleri we arassa elektrik ulaglaryny çykaryp başlanda, zarýad beriş infrastrukturasy eýýäm bardy.Elektrik ulaglarynyň ilkinji tolkuny 400 woltlyk ulgamlara esaslanýan plug-gibridler üçin işlenip düzülen böleklere guruldy.

"Hemmeler 400 wolta ýetende, bu ähli ýerdäki infrastrukturada bar bolan naprýa .eniýedir" -diýdi."Iň amatly, derrew elýeterli. Şonuň üçin adamlar kän pikir etmeýärler. Derrew karar berdiler."

Kessel Gruber “Porsche” -ni 800 woltlyk ulgamyň öňdebaryjysy hasaplaýar, sebäbi amaly ýerine däl-de, has köp öndürijilige gönükdirildi.

Porsche, pudagyň geçmişden alyp baran zatlaryna täzeden baha bermäge het edip bilýär.Öz-özüne: "Bu hakykatdanam iň gowy çözgütmi?""Noldan dizaýn edip bilerismi?"Performanceokary öndürijilikli awtoulag öndürijisiniň gözelligi.

Senagat hünärmenleri, 800 woltlyk EV-leriň bazara çykmagynyň diňe wagt gerekdigi bilen ylalaşdylar.

Tehniki kynçylyklar kän däl, ýöne bölekleri ösdürmeli we tassyklamaly;bahasy bir mesele bolup biler, ýöne göwrümli, kiçi öýjükler we mis az bolsa, arzan baha ýakyn wagtda geler.

“Volvo”, “Polestar”, “Stellantis” we “General Motors” geljekki modelleriň tehnologiýany ulanjakdygyny mälim etdiler.

“Volkswagen Group” 800 woltlyk PPE platformasynda täze “Macan” we täze “A6 Avant E-tron” konsepsiýasyna esaslanýan stansiýa wagonyny öz içine alýan birnäçe awtoulag öndürmegi meýilleşdirýär.

Hytaýyň awtoulag öndürijileriniň birnäçesi Xpeng Motors, NIO, Li Auto, BYD we Geely eýeçiligindäki Lotus ýaly 800 wolt arhitektura geçjekdigini habar berdiler.

"Taýcan we E-tron GT bilen, synpda öňdebaryjy öndürijilikli ulagyňyz bar. Ioniq 5, elýeterli maşgala awtoulagynyň mümkindigini subut edýär" -diýdi Kessel Gruber."Bu az awtoulag muny başaryp bilýän bolsa, her awtoulag muny edip biler".


Iş wagty: Aprel-19-2022